Vår historie


Familievernkontoret i Mo i Rana er en selvstendig stiftelse. Kontoret har driftsavtale med Staten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord. Bufetat sine hjemmesider Staten gir driftstilskudd og virksomheten drives i henhold til lov om familievernkontorer. Familievernkontorloven Det skal gi tilbud om familierådgivning og mekling til kommunene Hemnes, Nesna, Rana, Lurøy, Rødøy og Træna.

Hvordan Familievernkontoret i Mo i Rana ble til.
1962 oppstart
Familievernkontoret i Mo i Rana startet sin virksomhet i 1962. Initiativet kom fra de lokale menighetene. Det begynte forsiktig med åpningstid noen kvelder i uka. Det gikk på omgang blant noen spesielt engasjerte prester å holde familierådgivning på kveldstid et par timer i uka. Etter hvert kom også Sør-Hålogalend Bispedømmeråd med på laget. Det ble arbeidet for å ansette en person.

1972 fast ansatt fagperson
I 1972 åpnet kontoret med en fast ansatt persone - en sosionom som hadde med seg på laget lege og prest som konsulenter og fikk veiledning fra Familievernkontoret i Bodø. Vi ble et sekundærkontor med støtte fra Familievernkontoret i Bodø. Kontoret fikk da vanlig åpningstid.

1978 et fullverdig familievernkontor
I 1978 fikk kontoret status som primærkontor. Kontoret hadde da selv ansatt all nødvendig ekspertise enten som konsulenter eller fast ansatte. Virksomheten har økt etter hvert. I dag har vi 4 fulle familieterareutstillinger og 1,25 sekretær. Dessuten har vi knyttet til oss konsulenter lege, prest og advokat.

Organisering
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd sto som eier av kontoret fra starten av. I 1997 ble kontoret en stiftelse, med et styre som har det endelige ansvaret for driften av kontoret. Penger til driften av kontoret har hele tiden kommet fra det offentlige.

Fremveksten av familievernet i Norge
De første familievernkontorene ble opprettet på slutten av 1950-tallet. Det første kontoret ble startet på Uranienborg i Oslo i 1958. Utover på 1960-tallet økte antallet til i dag ca. 64 kontor spredt over hele landet. De fleste er små med 4 til 8 ansatte og noen få er store med rundt 20 ansatte, eksempelvis familievernkontorene i Trondheim og Stavanger.

Fremveksten av familievernet i Norge
De første familievernkontorene ble opprettet på slutten av 1950-tallet. Det første kontoret ble startet på Uranienborg i Oslo i 1958. Utover på 1960-tallet økte antallet til i dag ca. 64 kontor spredt over hele landet. De fleste er små med 4 til 8 ansatte og noen få er store med rundt 20 ansatte, eksempelvis familievernkontorene i Trondheim og Stavanger.

Startet av ildsjeler både innen det offentlig og det private
Initiativet til opprettelsen av kontorene kom fra to hold; kirken, dvs. menigheter og bispedømmeråd, og fra det offentlige med helsedirektoratet. Kirken ønsket at familiekontorene skulle være en motvekt til oppløsningstendenser i tiden med abortdebatt og økning i antall skilsmisser. Bak de offentlige kontorene lå et politisk engasjement med ønske om å sikre barn stabile familieforhold. De bygget på en sosialmedisinsk tankegang med et utvidet helsebegrep og tanken om forebyggende helsearbeid. Sentrale personligheter var på den kirkelige siden Albert Assev og på den statlige siden Helsedirektør Karl Evang. Ellers har det vært ildsjeler både sentralt og lokalt som har drevet det hele i gang.

Et tosporet familievern
Det er fortsatt både kirkelige og statlige kontorer. Alle kontorene har hele tiden måttet forholde seg til det samme regelverket. Familievernkontorene skal være til for alle uavhengig av religiøs tro, sosial status eller livsførsel, og tilbudet skal være likeverdig uavhengig av om det er et kirkelig eller et statlig kontor.

Forvaltningsmyndighet
Til å begynne var det Helsedirektoratet som godkjente hvert enkelt kontor etter spesielle retningslinjer. I 1997 kom lov om familievernkontorer Familievernkontorloven, og forvaltingsmyndigheten for familievernet ble lagt til Fylkeskommunen. I 2004 fikk Staten forvaltningsanvsaret, og det ble bygget opp en etat som skulle forvalte familievernet og barnevernet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Bufetat sine hjemmesider.

Tilsyn og klagerett
I følge lov om Familievernkontoret har fylkesmennene tilsyn med familievernet, og saker vedr. Familievernkontorene skal klages til fylkesmannen.

Familievernkontoret i Mo i Rana i dag
I dag har vi fire hele familieterapeutstillinger. Familieterapeutene skal drive både med familierådgivning og mekling. Vi har 1,25 sekretærstilling fordelt på to personer. I tillegg til vanlig sekretærarbeid og lønn og regnskap, tar sekretærene imot og besvarer alle telefonhenvendelsene i alle fall i første omgang. Kontorets styre har ansvaret for at driften er forsvarlig både økonomisk og ellers og for personalet. Tre av styremedlemmene er oppnevnt av bispedømmerådet, en av de ansatte og et styremedlem har kontoret selv valgt. Kontoret er medlem av arbeidsgiver organisasjonen VIRKE.

Ta gjerne kontakt!
Klikk for kontaktinfo